Postuar më: 22 Maj 2018

Nuk ka shtyrje të aplikimit të taksës së pronës ! Procesi ka filluar dhe po vazhdon

Në vijim të diskutimit mbi aplikimin e Metologjisë së re të taksës mbi ndërtesat, Ministri i Financave dhe Ekonomisë, z. Arben Ahmetaj ka bërë këtë sqarim sot nga qyteti i Gjirokastrës:

“Në referencë të aplikimit të taksës mbi ndërtesat, një sqarim për të gjithë subjektet por edhe për qeveritë vendore, aplikimi i taksës së pronës nuk është shtyrë ashtu siç është keqinterpretuar në lajme, por ajo që unë kam sqaruar dhe që do ta risqaroj sot ka të bëjë me periudhën tranzitore, që do të thotë ligji i ka dhënë të drejtë njësive vendore që nuk bëhen dot menjëherë gati për metodologjinë e re të bazuar te vlera, për një periudhë tranzitore mund të përdorin metodologjinë e vjetër. Pra, taksa vazhdon aplikohet, taksa nuk është shtyrë, por ka një periudhë tranzitore për të akomoduar metodologjinë e re me bazë vlerën”

Taksa mbi ndërtesat

Metodologjia e re e llogaritjes së taksës vendore mbi ndërtesat ka hyrë në fuqi nga data 1 prill 2018. Për periudhën Prill-Dhjetor të këtij viti kjo taksë do të llogaritet me përqindje mbi vlerën e ndërtesës, çka e bën këte taksë me të drejtë dhe neutrale krahasuar me metodën e mëparshme të llogaritjes me kuotë fikse mbi sipërfaqen.

Formula e re ka filluar tashmë të zbatohet. Njësitë e pushtetit vendor kanë filluar procesin e kalkulimit të taksës sipas metodologjisë së re, duke bërë përjashtimet dhe zbritjet përkatëse sipas përcaktimeve të ligjit.

Periudha e muajve në vijim do konsolidojë administrimin e taksës së pasurisë nga njësitë e pushtetit vendor, e shoqëruar kjo me konsolidimin e regjistrit përkatës, duke synuar që në vitin pasardhës të kemi një sistem të plotë dhe automatik të administrimit të kësaj takse.

Metoda e re bën që parimi i progresivitetit në taksim të reflektohet edhe në taksën e ndërtesës ku ai që zotëron pasuri të paluajtshme me vlerë më të lartë apo në qendrat e qyteteve paguan më shumë se dikush tjetër që zotëron pasuri të paluajtshme me vlerë më të ulët apo jo në qendër të qyteteve.

Metodologjia e re e llogaritjes së kësaj takse siguron fleksibilitet për njësitë e qeverisjes vendore në përcaktimin e vlerës së ndërtesave duke patur jo pak mekanizma dhe metoda alternative për përcaktimin e saj.