Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave është Njësia e Inteligjencës Financiare shqiptare e fuqizuar nga legjislacioni mbi AML / CFT (kundër pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit) për të mbledhur, menaxhuar dhe analizuar raportet e dorëzuara nga detyruesit për të parandaluar dhe luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Për më shume informacion klikoni në linkun :Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave