Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit

Drejtori i Përgjithshëm

Lavdrim Sahitaj

Kontakt: lavdrim.sahitaj@financa.gov.al

Misioni

Misioni i kësaj drejtorie është sigurimi dhe realizimi i shërbimeve operacionale për qeverisjen e përgjithshme, që garanton paranë e gatshme për kryerjen e transaksioneve të pagesave. 

Funksionet

Funksionet kryesore të saj janë: 

1. Menaxhimi i likuiditetit të qeverisjes së përgjithshme;
2. Bashkëpunon me drejtoritë e tjera për sigurimin e nevojave të Qeverisë për mjete monetare për kryerjen e pagesave brenda kufijve të Limitit të cash-it;
3. Realizimi i kryerjes së pagesave në mënyrë të centralizuar nëpërmjet sistemit informatik financiar të qeverisë; 
4. Regjistrimi, kontrolli, kontabilizimi dhe përpunimi i informacionit të transaksioneve të qeverisjes së përgjithshme dhe mbi këtë bazë, gjenerimi i raporteve të ndryshme.
5. Përmirësimi i sistemit të shërbimeve financiare në përshtatje me ndryshimet e vazhdueshme.
6. Administrimi funksional i Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, në përputhje të plotë me kuadrin ligjor në fuqi për procesin e ekzekutimit të buxhetit të shtetit dhe raportimit financiar. 
7. Pagesat e dëmshpërblimeve të ish të përndjekurve politikë; 

Struktura

Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ka në strukturën e saj: