Drejtoria e Menaxhimit të Reformave në Fushën e Menaxhimit Financiar Publik

Drejtori i Drejtorisë

Vanina Jakupi

Misioni

Strategjia e Menaxhimit të Financave Publike (MFP) synon të garantojë një sistem të financave publike që nxit transparencën, përgjegjshmërinë, disiplinën fiskale dhe efiçiencën në menaxhimin dhe përdorimin e burimeve publike për përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe zhvillimin ekonomik.

Struktura

Funksionet

  1. 1.Monitorimi i implementimit të Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike (MFP) duke koordinuar përpjekjet ndërministeriale dhe ndërinstitucionale me ato të Ministrisë së Financave;                            
  2. 2.Përgatitja e Raportit të Progresit të Strategjisë së MFP-së për t'ia paraqitur Komitetit Drejtues si dhe donatorëve të ndryshëm;                                                              
  3. 3.Përgatitja e  raporteve periodike për planet e punës dhe progresin e bërë tek Komiteti Drejtues i MFP-së; 
  4. 4.Bashkëpunimi me strukturat brenda Ministrisë së Financave dhe insitucionet që janë të përfshira në Strategjinë e MFP-së;
  5. 5.Koordinimi me strukturat brenda Ministrisë së Finanacave dhe jashtë saj për mbledhjen e informacionit për vlerësimin e Reformës në Administratën Publike nga OECD/SIGMA;
  6. 6.Monitorimi i PEFA-s (Public Expenditure and Financial Accountability) dhe koordinimi i përpjekjeve ndërinstitucionale në sigurimin e të dhënave të nevojshme.