Të reja

Preambul

Nuk ka kush dyshim se rruga pa kthim e Shqipërisë është vetëm europiane dhe qeverisja e katërvjeçarit(...)

Preambul

Shlyerja e Detyrimeve të Prapambetura

Shlyerja e Detyrimeve të Prapambetura

Në kuadër të zbatimit të VKM nr. 50, datë 05.02.2014 “Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit”, të ndryshuar”, për vitin 2015 Ministria e Financave ka vijuar punën për të siguruar vazhdimin e procesit të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura.

Në kuadër të strategjisë, deri më datë 31 dhjetor 2015, Ministria e Financave ka alokuar në(...)

më shumë